Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

 

 

 

V Š E O B E C N É   S M L U V N Í   P O D M Í N K Y  

C E S T O V N Í   K A N C E L Á Ř E 

AZZURRA TOURS s.r.o.

 

1. SMLUVNÍ VZTAH

Vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní kanceláří AZZURRA TOURS, s.r.o. (dále jen CK AZZURRA TOURS) a jednotlivci nebo organizacemi jako účastníky zájezdů se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákonem č. 40/1964 Sb., č. 159/1999 Sb, smluvními podmínkami. Smlouvu je možné uzavřít v cestovní kanceláří nebo u obchodního zástupce (cestovní agentura nebo CK). Klient má právo, aby mu obchodní zástupce předložil platné dokumenty, které svědčí o uzavření dohody mezi CK a obchodním zástupcem.

 

 

2. UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

 

CK předloží zákazníkovi po dohodě smlouvu a obě strany obdrží po podepsání po jednom vyhotovení. Zákazník stvrzuje svým podpisem CS, že souhlasí s nabídkou  a převzal doklad o pojištění ve smyslu zák. č.159/1999.   Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která CS uzavírá, a to i v případě, že ji uzavírá ve prospěch dalších osob. Tato osoba je zodpovědná za splnění všech závazků vyplývající z CS. U nezletilých dětí do 18 let musí cestovní smlouvu podepsat zákonný zástupce. Cestovní smlouva platí pro všechny osoby, uvedené na přihlášce zákazníka.

 

Rezervace zájezdu

je platná maximálně 7 dnů , není -li dohodnuto jinak. Pokud zákazník do této doby neuzavře s CK smlouvu, je CK oprávněna rezervaci zrušit a to i bez oznámení zákazníkovi.

 

Platební podmínky

Po podepsání CS je třeba zaplatit zálohu 50 % z celkové částky.

Záloha musí být zaplacena nejpozději do 40 dnů před zahájením pobytu. Dojde-li k potvrzení objednávky během 40ti dnů, které předcházejí zahájení pobytu, musí být celá částka zaplacena v souladu s objednávkou. Dojde-li k nedodržení výše uvedených platebních podmínek nebo nebude-li platba poukázána vůbec, je cestovní kancelář oprávněna zrušit již potvrzené objednávky.

Platby je možné zasílat elektronicky na účet ČSOB. Pokud klient zčásti nebo zcela nevyčerpá objednané  a zaplacené služby dle programu, nevzniká klientovi nárok na náhradu ceny ani na slevu z ceny zájezdu.

 

 

Rezervace letenek / storno letenky - u nízkonákladové společnosti  - Smartwings

 Rezervace je závazná a jakákoliv změna podléhá poplatku od 40 €.  V případě storna vrací letecká společnost pouze částku za letištní poplatky . Rezervaci je možné provést až v okamžiku,kdy je letenka uhrazena klientem v plné výši.

 

Rezervace trajektu

Rezervace trajektu je po úhradě závazná. V případě, že dojde ke změně dat nebo ke zrušení trajektových lístků, zakoupených v CK, budou účtovány poplatky podle podmínek trajektové společnosti.  

 

 

 3. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Klient má právo:

 • na řádné poskytnutí objednaných a zaplacených služeb v rozsahu a kvalitě uvedené v cestovní smlouvě

 • na reklamaci při neposkytnutí objednaných a zaplacených služeb v rozsahu a kvalitě uvedené vcestovní smlouvě

 • být seznámen se všemi případnými změnami v programu, rozsahu služeb a ceny, zásadní změny vyžadují souhlas klienta

 • na ochranu osobních dat

 • obdržet doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku s uvedením pojišťovny, podmínek pojíštění, a způsobu oznámení pojistné události

 • k dykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy (za předpokladu dodržení storno podmínek)       

 

Klient je povinen:

 • respektovat podepsanou smlouvu  

 • pokyny na cestu  - včas se dostavit na místo odletu,transferu. V případě,  že klient nedodrží pokyny  k odjezdu, nese plnou odpovědnost  a dopravu si musí zajistit na vlastní náklady.

 • zajistit si platné cestovní doklady

 • řídit se instrukcemi průvodce nebo zástupce cestovní kanceláře a dodržovat zákony navštívené země

 • zdržet se jednání, které by vedlo k omezování ostatních účastniků zájezdu

 • uhradit škodu, který by způsobil svým jednáním v dopravním prostředku, ubytovacím zařízení nebo na majetku dalších osob.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE

 

Cestovní kancelář má právo:

 • bez finančního odškodnění odstoupit od realizace zájezdu z důvodu vyšší moci (extrémní klimatické jevy, politické události aj.), z důvodu neobsazenosti zájezdu dostatečným počtem zákazníků (nejméně 25 osob),  z důvodu nesplněných příslušných ustanovení Všeobecných podmínek

 • přesunout termín odjezdu (za předpokladu včasného informování klientů)

 • změnit cenu - v případě změny ceny o více jak 10 % má zákazník právo od smlouvy písemně odstoupit a vzniká mu nárok na vrácení celé částky

 • při každé změně závazné rezervace v přihlášce ze strany klienta má CK právo účtovat manipulační poplatek  ve výši 400,- Kč.

 

CK AZZURRA TOURS garantuje ceny zahraničních služeb, pokud nedojde k devalvaci české koruny o více než 

10 %. Pak je CK oprávněna zvýšit katalogové ceny dle zákona č. 159/1999. CK neručí za ceny fakultativních výletů, příplatků  a slev, které nejsou zahrnuty v cenách zájezdu a nejsou uvedeny v pokynech na cestu.

 

Cestovní kancelář je povinna:

 • po zaplacení objednaných služeb vystavit cestovní poukaz  (voucher), ve kterém jsou obsaženy všechny objednané a zaplacené služby

 • nejpozději do 5 dnů před odjezdem zaslat klientovi pokyny na cestu.

 

 

5. REKLAMACE

 

V případě reklamace nebo stížnosti v pobytovém místě doporučujeme klientům okamžitě se spojit s odpovědnou osobou. CK je povinna vynaložit veškeré úsilí k odstranění objektivně zjištěného nedostatku. Na zřetel budou brány pouze reklamace uskutečněné již během pobytu samého. Patřičné dokumenty k vyřízení reklamace musí být předloženy nejpozději do 7 dnů po ukončení pobytu. Reklamace neavizovaná během pobytu bude po jeho ukončení považována za pouhé upozornění vyjma případů, kdy bude tato doložena potvrzením ze strany CK v místě pobytu. 

Právo klienta na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup při vyřizování reklamace se řídí obecně závaznými předpisy. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, jinak právo zaniká.

 

6. STORNOVACÍ PODMÍNKY

 

Klient má právo kdykoliv po objednání zájezdu svou účast písemně zrušit. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení CK. Při odstoupení od smlouvy je klient povinen CK zaplatit storno poplatky ve výši:

 • 30% z ceny sjednaných služeb ve výši nejméně 900,-Kč za vzniklé náklady, pokud dojde ke zrušení smlouvy do  45 dní před odjezdem

 • 50% z ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy do 21 dní před odjezdem

 • 80% z ceny sjednaných služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy do 12 dní před odjezdem

 • 100% z ceny sjednaných  služeb, pokud dojde ke zrušení smlouvy 11 - 0 dní před odjezdem nebo se klient nezúčastní vlastní vinou, např. nedostaví-li se k odjezdu nebo poruší-li celní, pasové a devizové předpisy, případně jiné zákony.

 

Pokud dojde ke zrušení účasti na zájezdu z mimořádně závažných důvodů a zákazník je pojištěn  u jakékoliv pojišťovny, může uplatňovat nárok  na vrácení v učité výši.

 

Storno poplatek nebude účtován v případě:

 • úmrtí, těžkého zranění účastníka nebo jeho nejbližších rodinných příslušníků

 • z důvodu vyšší moci.

  V takových případech je celková částka za zájezd vrácena klientovi (po předložení příslušných potvrzení), mimo potvrzených rezervací letenek u společnosti SMART WINGS

 

8. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 

 

Pokud klient nemá sjednáno komplexní cestovní pojištění, CK AZZURRA TOURS může nabídnout komplexní pojištění na cesty a pobyt vč. storna za 26,- Kč/osoba/den.

 

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

V případě úrazu, nemoci, nebo krádeže poskytne místní zástupce pomoc klientovi při řešení události, avšak nehradí za klienta lékařské ošetření a léky. 

 

CK Azzurra Tours vlastní koncesní listinu na provozování cestovní kanceláře a má uzavřenou smlouvu ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.  u pojišťovny Generali. 

 

 

10DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - POBYTOVÁ TAXA

 

Od 30.08.2011 je vI tálii zavedena pobytová taxa, kterou určuje region nebo obecní úřad v místě. Výše taxy se pohybuje v částce od 0,50 € až do 3 € na den/osobu. Každé ubytovací zařízení má jinou výši. Před odesláním pokynů Vám bude přesná částka sdělena. Pobytové taxy( city tax) hradí vždy klienti v hotelu místě pobytu.  

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Zákazník dává souhlas cestovní kanceláři AZZURRA TOURS, s. r. o., 186 00 Praha 8, Za Poříčskou branou 4, v souladu se zákonem  č. 101/200 Sb. ke zpracování osobních dat, uvedených na cestovní smlouvě.

Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným osobám tj. zaměstnancům CK.

 

Zákazník potvrzuje svým podpisem cestovní smlouvy, že Všeobecným podmínkám rozumí, souhlasí s nimi  a v plném rozsahu ji  přijímá. 

 

Vytvářím objednávku...